Cookies

Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond maakt gebruik van cookies om uw bezoek zo plezierig mogelijk te maken.

Meer informatie

X


print paginaP.A.R.T.S. Graduation Tour

di 17 jun 2014 - 20u30

Geweest

Read in English

Ontdek nieuw internationaal danstalent

P.A.R.T.S. is de Brusselse dansopleiding met een ijzersterke, internationale reputatie onder leiding van Anne Teresa De Keersmaeker. Jonge kunstenaars die aan deze school afstuderen, komen de jaren nadien steevast uit de hoek met verfrissende creaties. 22 Vierdejaars studenten uit 14 landen ronden hun opleiding af met een End of Study-project. Dat kan zowel eigen werk zijn, als een intensieve studie van een choreografie van De Keersmaeker. Elke dag kun je een ander programma zien, allemaal Nederlandse premières.


PROGRAMMA DINSDAG 17 JUNI


Another Song

The Song werd in 2009 gemaakt voor een groep van 10 dansers en een foley kunstenaar door Anne Teresa De Keersmaeker, Ann Veronica Janssens en Michel François. Een podium uitgekleed tot op zijn kale componenten, licht, geluid en beweging, geeft nieuwe mogelijkheden: een speelse solo waarin het lichaam zoekt naar zijn eigen gewichtsloosheid of een groepschoreografie als een zwerm vogels in volle vlucht, de constant verschuivende patronen die tegelijkertijd een voorbeeld zijn van wiskundige precisie, maar ook van menselijke inventiviteit. Het is een stuk dat voornamelijk begeleid wordt door stilte, onderbroken door uitbarstingen van 'The White Album' van The Beatles.
Deze nieuwe versie werd geregisseerd door Sandy Williams en Eleanor Bauer, uit het originele versie van het stuk, voor 11 dansers. Zij doen het stuk opnieuw, vaak vervangen ze de originele bewegingen door die van de deelnemers, terwijl de bestaande structuur wordt behouden om zo de dansers toe te staan hun eigen heldere taal te spreken binnen het bestaande werk.
Originele choreografie: Anne Teresa De Keersmaeker
Regie project: Sandy Williams, Eleanor Bauer, Anne Teresa De Keersmaeker
Dans: Manuela Aranguibel Molano, Balázs Busa, András Déri, Erik Eriksson, Taha Ghauri, Kinga Jaczewska, Darko Radosavljev, Jason Respilieux, Krišjānis Sants, Roman Van Houtven, Thomas van Tuycom
Met dank aan: Boštjan Antončič, Céline Bernard, Carlos Garbin, Michael PomeroPROGRAMMA DONDERDAG 19 JUNI

Get out of the blue
Deze solo ontvouwt een zoektocht naar het toe-eigenen van de macht, door het ten tonele voeren van 12 rondes, gebaseerd op de conventies van een bokswedstrijd. De toeschouwer wordt aangetrokken tot die incongruente wedstrijd en volgt de herhaalde pogingen van de solist om haar potentieel te verhogen in een ingesloten wereld. Wanneer geven we ons over om te blijven vechten? Kan iemand de regels veranderen door het spel te spelen?
Choreografie en optreden: Jeanne Colin
Coaching: Femke Gyselinck, Danae Theodoridou


Slogan for Modern Times [Slugania]
Gebeurt dit echt? Hoe ervaren we een ruimte die zichzelf continu ontmantelt? Hoe gebeurt dat? Hoe lang duurt dat? Slogan for Modern Times bevraagt de angstaanjagende ruimtes tussen het afschuwwekkende en het aantrekkelijke. Een ruimte die bestaat uit lichamen, objecten, taal en communicatie. Een ruimte waar niets voor vanzelfsprekend wordt genomen, een ruimte van heroverweging, een ruimte die vraagt wat daar niet is om te begrijpen wat het is.
Choreografie, optreden en muziek: Inga Huld Hákonardóttir en Kathryn Vickers
Kostuums: Ada Rajszys
Coaching: Eleanor Bauer, Vlad Ionescu


The Eternity Ship Question
Een potentieel oneindige uitoefening van het schrijven van 5-minuten-stukken culmineert in een multidimensionale ruimte, uitgehakt tussen het collectieve bewuste en onbewuste van de groep. Alles is met volle kracht gemaakt in wanhoop en met snelle, kunstige intensiteit. Op vele punten stak een vraag de kop op: wat betekent het om deel te zijn van je tijd? Niettemin, waarom niet proberen onbevreesd te zijn wanneer je oog in oog staat met de angst voor het onbekende?
Choreografie en optreden: Alma Toaspern, Bryana Fritz, Ben Van Buren
Muziek: Queen, Johnny Cash
Coaching: Jan Ritsema, Christophe Wavelet


Trans-lation
Het werk verkent een grondiger blik in de zeer directe, flamboyante en stereotype levensstijl die wordt blootgelegd in de documentaire 'Paris is burning' van Jennie Livingston. Een krachtspel tussen het echte imago en het nepimago: hoe echt kan iets dat nep is eigenlijk precies zijn, en hoe nep kan iets dat echt is zijn, de fysieke en fysiologische extremen waar we doorheen gaan om het perfecte imago van onszelf te bereiken. Deze solo focust op hoe we falen de buitenstaander te laten bestaan in zijn anders-zijn.
Choreografie en optreden: Tiran Willemse
Coaching: Thomas Ryckewaert


PROGRAMMA ZATERDAG 21 JUNI
Dit zaterdagprogramma is ook onderdeel van het ITs Festival.

MULTIVERSE (beta)
Multiverse, of meervoudige universums, is een optreden dat lagen complementair/contrasterend geluid en beeld gebruikt om een ruimte te creëren van verweven potentialiteiten. Elk vers(e) is geconstrueerd als een verzameling/mozaïek van gefragmenteerde verwijzingen die (on-/onder-/boven-)bewust worden waargenomen. Ze passen bij elkaar als tandwielen in een klok om een groter begrip te onthullen dat afhankelijk is van de associaties van elke waarnemer.
Design, constructie en optreden: James McGinn
Muzikale bronnen: Louis Armstrong & Ella Fitzgerald, The Everly Brothers, Bobby Darin, The Mamas & The Papas, The Lovin' Spoonful, The Monkees, Aerosmith, Fleetwood Mac, Eurythmics, The Cranberries, Beyoncé.
Mentor: Jan Ritsema


Chatter, Clatter and Other Arrangements
Dit is een solo voor drie dansers, 74 objecten en 196 woorden, waarbij de objecten zichzelf organiseren rond lichamen en de lichamen zichzelf organiseren rond objecten. De objecten en de lichamen met verschillende constellaties van woorden, duwen elkaar in verschillende vormen van overeenkomsten, waar ze zich constant moeten aanpassen aan nieuwe verhoudingen.
Choreografie en optreden: Rósa Ómarsdottir, Christoffer Schieche, Hagar Tenenbaum
Coaching: Bojana Cvejić, Chrysa Parkinson, Manon SantkinVoor drie dagen kun je een passepartout kopen aan €21 (geen online korting) 

 

In English

Discover new international dance talent


P.A.R.T.S. is a Brussels-based dance school with a rock-solid international reputation, under the leadership of Anne Teresa De Keersmaeker. Young artists who have graduated from this school consistently come up with surprising, creative new work in the years following their graduation. 22 Fourth-year students from 14 countries are finishing their study with a End of Study project. This may be a work of their own, or an intensive study of a choreography by De Keersmaeker. Featuring a new programme every day, all Dutch premieres.


PROGRAMME TUESDAY 17 JUNE

Another Song
The Song was created in 2009 by Anne Teresa De Keersmaeker, Ann Veronica Janssens and Michel François for a group of 10 dancers and one foley artist. A stage stripped to its bare elements light, sound and movement gives life to new possibilities: a playful solo in which the body seeks out its own weightlessness or a group choreography like a flock of birds in full flight, the constantly shifting patterns at the same time a sample of mathematical precision and human inventiveness. It’s a piece accompanied mostly by silence, punctuated by bursts of ‘The White Album’ by The Beatles.
This new version was directed by Sandy Williams and Eleanor Bauer who were in the original version of the piece, for 11 dancers. They revisit the piece, often replacing the original movement material with the participants’, while maintaining the existing structure so as to allow the dancers to speak their own clear language within the existing work.
Original choreography: Anne Teresa De Keersmaeker
Project direction: Sandy Williams, Eleanor Bauer, Anne Teresa De Keersmaeker
Dance: Manuela Aranguibel Molano, Balázs Busa, András Déri, Erik Eriksson, Taha Ghauri, Kinga Jaczewska, Darko Radosavljev, Jason Respilieux, Krišjānis Sants, Roman Van Houtven, Thomas van Tuycom
Thanks to: Boštjan Antončič, Céline Bernard, Carlos Garbin, Michael Pomero


PROGRAMME THURSDAY 19 JUNE

Get out of the blue
This solo unfolds a quest for one’s self- empowerment through the staging of 12 rounds, based on the conventions of a boxing match. The spectator is drawn to that incongruous match, and follows the soloist’s repeated attempts to increase her own potential in an enclosed world. When do we surrender in order to keep fighting? Can one change the rules by playing the game?
Choreography and performance: Jeanne Colin
Coaching: Femke Gyselinck, Danae Theodoridou


Slogan for Modern Times [Slugania]
Is this really happening? How do we experience a space that is constantly dismantling itself? How does it happen? How long does it last? Slogan for Modern Times questions the terrifying spaces in between the horrific and the appealing. A space consisting of bodies, objects, language and communication. A space where nothing is taken for granted, a space of reconsideration, a space that asks what is not there in order to understand what it is.
Choreography, performance and music: Inga Huld Hákonardóttir and Kathryn Vickers
Costumes: Ada Rajszys
Coaching: Eleanor Bauer, Vlad Ionescu


The Eternity Ship Question
A potentially infinite practice of writing 5-minute-plays culminates in a multidimensional space culled between the group's collective conscious and unconscious. Everything was made full-organed in desperation and quick, slick fervor. At many points, a question raised it's head: what is it to be part of one's time? Nonetheless, why not attempting to be fearless in the face of the anxiety of the unknown?
Choreography and performance: Alma Toaspern, Bryana Fritz, Ben Van Buren
Music: Queen, Johnny Cash
Coaching: Jan Ritsema, Christophe Wavelet


Trans-lation
The work explores a closer look into the very direct, flamboyant and stereotype lifestyle exposed by Jennie Livingston’s documentary ‘Paris is burning’. A power play between the real and fake image: just how real something fake can really be and how fake something real can be, the physical and physiological extreme we go through to achieve the perfect image of ourselves. This solo focuses on how we fail to allow the outsider to exist in his differentness.
Choreography and performance: Tiran Willemse
Coaching: Thomas Ryckewaert

PROGRAMME SATURDAY 21 JUNE
This programme is also part of the ITs Festival.

MULTIVERSE (beta)
Multiverse, or multiple (uni)verses, is a performance work that uses layers of complimentary/contrasting sound and image to create a space of woven potentialities. Each verse has been constructed as a collection/mosaic of fragmented references to be perceived (un/sub/supra)consciously. They fit together like gears in a clock to reveal a larger understanding that is dependent upon the associations of each observer.
Design, construction, and performance: James McGinn
Musical Sources: Louis Armstrong & Ella Fitzgerald, The Everly Brothers, Bobby Darin, The Mamas & The Papas, The Lovin' Spoonful, The Monkees, Aerosmith, Fleetwood Mac, Eurythmics, The Cranberries, Beyoncé.
Mentor: Jan Ritsema

Chatter, Clatter and Other Arrangements
This is a solo for three performers, 74 objects and 196 words, where the objects organise themselves around bodies and the bodies organise themselves around objects. The objects and the bodies, with different constellations of words, push each other into different forms of arrangements, where they constantly need to adapt to new relations.
Choreography and performance: Rósa Ómarsdottir, Christoffer Schieche, Hagar Tenenbaum
Coaching: Bojana Cvejić, Chrysa Parkinson, Manon Santkin

It's possible to buy a three day pass for only €21 (no online discount)

Programma

 Volledig programma

Hou mij op de hoogte

Ja! ik wil nieuws per email en/of per post ontvangen.  Inschrijven