Cookies

Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond maakt gebruik van cookies om uw bezoek zo plezierig mogelijk te maken.

Meer informatie

X


print paginaP.A.R.T.S. TRIPLE BILL: "Behind the Sun", he repeated, "where Everything is Everything else." - shipibo ) Zeitung - fragments

vr 25 mei 2012 - 20u30

Geweest

Read English text

"Behind the Sun", he repeated, "where Everything is Everything else.”
Verwachting – zelfstandig naamwoord: 6. De mate van waarschijnlijkheid dat iets zal plaatsvinden. Het is niet te verwachten dat ze komen. Eerder kregen ze wegens misverstanden te veel te verduren.
Hoogtepunt - zelfstandig naamwoord: 1. De hoogste of het meest intense punt in een ontwikkeling of uitwerking van iets. Ze bereikten een hoogtepunt toen hij werd verkozen. Ze kon niet anders dan streven naar, 4. een orgasme.
Samenwerken – werkwoord (gebruik zonder meewerkend voorwerp): 1. Te werken, met een ander; bijvoorbeeld aan een boek Aandacht door de longen uit haar lijf te schreeuwen. Zij werkten samen aan deze roman. Nog steeds. Ze schrijven het samen met de Lezers. Met de Lezers.
Verantwoordelijkheid – zelfstandig naamwoord: 3. Een specifieke plicht waarvoor men verantwoordelijk is. De verantwoordelijkheid van auteurschap ligt in ieders handen. We doen allemaal moeite om vorm te geven aan de
Fantasie – zelfstandig naamwoord: 2. Het vormen van mentale beelden, in het bijzonder wonderlijke en vreemde inbeeldingen; imaginaire conceptualisatie. , 5. Een hallucinatie, 6. Een veronderstelling gebaseerd op onvaste gronden; visionair idee; illusie dromen van Utopia’s en gelijkaardige fantasieën – een werkelijkheid.

Gecreëerd en performed door Pavle Heidler en Eleanor Campbell
Met dank aan Eleanor Bauer
Duur: 35 minuten

shipibo-
Twee performers gebruiken een uitdagende taal waardoor ze op een schijnbaar onlogische manier reageren op zichzelf en elkaar. De relatie tussen hen en het publiek verandert met de tijd, net als de wisselende gedaantes van de ruimte, het uiterlijk en de lichamen van de dansers. Het publiek bevindt zich in een voyeuristische situatie, ze zijn getuigen van de transformaties en observeren hoe de performers een wereld creëren, afbreken, herbouwen, en het vullen met geluid of met stilte, erin vast komen te zitten of het achter zich laten. De sequenties van willekeurige gebeurtenissen en veranderingen zijn niet eenvoudig te begrijpen of uit te leggen. Ze symboliseren niets. Eerder een spreuk of een onverwacht fenomeen dat wetenschappers nog niet hebben kunnen uitleggen. Het publiek wordt uitgenodigd om de fantasie de vrije loop te laten gaan en mee te surfen op de golven van de perceptie.

Choreografie en performance: Polina Akhmetzyanova, Alma Palacios
Begeleiding: Salva Sanchis, Raimundas Malasauskas
Met dank aan Chrysa Parkinson, Veli Lehtovaara, Pierre Bertrand, Steven De Belder, Mia Lawrence
Duur: 28 minuten

Zeitung-fragments
Zeitung (2008) is een stuk van Anne Teresa De Keersmaeker en pianist Alain Franco. Het gaat op zoek naar de balans tussen dans en muziek, romanticisme en desillusie, mathematica en improvisatie. De studenten van P.A.R.T.S. werkten vijf weken lang met het originele werk, met de compositie en improvisatieopdrachten.

Origineel concept: Anne Teresa De Keersmaeker & Alain Franco
Originele choreografie: Anne Teresa De Keersmaeker
Dansvocabulaire ontwikkeld in samenwerking met David Hernandez
Projectleiding: Mark Lorimer, met assistentie van Bostjan Antoncic, Tale Dolven, Alain Franco, Moya Michael, Elizaveta Penkova, Sandy Williams en Sue-Yeon Youn
Repetor : Moya Michael
Dans: Louis Combeaud, José Paulo dos Santos, Youness Khoukhou, Renan Martins de Oliveira, Radouan Mriziga, Mohamed Toukabri
Duur: 40 minuten


ENGELS

"Behind the Sun", he repeated, "where Everything is Everything else.”
Expectation – noun: 6. the degree of probability that something will occur There is little expectation that they will come. Previously they were awarded too much hardship over misunderstandings.
climax – noun: 1. the highest or most intense point in the development or resolution of something They reached climax when he was elected. She couldn't but seek, 4. an orgasm
collaborate – verb (used without object): 1. to work, one with another; cooperate, as on a literary work attention by screaming her lungs out. They collaborated on this novel. Still are. Writing it, with the Readers. With the Readers.
responsibility – noun: 3. a particular burden of obligation upon one who is responsible The responsibility of authorship thus is in everyones hands. We all make the effort to make the
fantasy – noun: 2. the forming of mental images, especially wondrous or strange fancies; imaginative conceptualizing., 5. a hallucination, 6. a supposition based on no solid foundation; visionary idea; illusion dreams of Utopias and similar fantasies – a reality.

Created and performed by Pavle Heidler and Eleanor Campbell
Special thanx to Eleanor Bauer
Duration: 35 minutes

shipibo-
Two performers use an evocative language that makes them act upon themselves and each other in a way that might seem illogical. The relation between them and to the audience is changing with time as do the metamorphous space, the dancer’s bodies and their appearances. The audience is placed in a somewhat voyeuristic situation, witnessing those transformations and observing how the performers create their world, break it apart, rebuild it, fill it with noise or silences, leave it or get stuck in it. Those sequences of sometimes arbitrary events and changes do not provide explanations or fixed understanding. They are not intended to symbolize anything either; as a spell or unexpected phenomena that haven't been yet explained by scientists, they invite the audience to fantasize and surf on the waves of their perception.

Choreography and performance: Polina Akhmetzyanova, Alma Palacios
Music: Claude Debussy, Benjamin Chaval
Coaching: Salva Sanchis, Raimundas Malasauskas
Special thanks to Chrysa Parkinson, Veli Lehtovaara, Pierre Bertrand, Steven De Belder, Mia Lawrence
Duration: 28 minutes

Zeitung-fragments
Zeitung (2008) is a piece by Anne Teresa De Keersmaeker and pianist Alain Franco, searching for the balance between dance and music, romanticism and disillusion, mathematics and improvisation. The students of PARTS worked five weeks on the original material, composition and improvisational tasks.

Original concept: Anne Teresa De Keersmaeker & Alain Franco
Original choreography: Anne Teresa De Keersmaeker
Dance vocabulary developed in collaboration with David Hernandez
Music: Johann Sebastian Bach, Anton Webern, Arnold Schönberg – solo piano: rehearsal recordings by Alain Franco; orchestral sections: Pierre Boulez/ Berliner Philarmoniker and Pierre Boulez/BBC Singers
Project director: Mark Lorimer, with assistance by Bostjan Antoncic, Tale Dolven, Alain Franco, Moya Michael, Elizaveta Penkova, Sandy Williams and Sue-Yeon Youn
Rehearsal director: Moya Michael
Dance: Louis Combeaud, José Paulo dos Santos, Youness Khoukhou, Renan Martins de Oliveira, Radouan Mriziga, Mohamed Toukabri
Duration: 40 minutes


 

Programma

 Volledig programma

Hou mij op de hoogte

Ja! ik wil nieuws per email en/of per post ontvangen.  Inschrijven